Euro Piknik Długie Disco Festival vol. 2 Kryterium Bezpłatne sms-y

Euro Piknik

Już w czerwcu zapraszamy Was na Dni Miasta, które odbędą się w dniach 22 – 24 czerwca.

Długie Disco Festival vol. 2

Zapraszamy na najgorętsze wydarzenie muzyczne w naszej gminie – Długie Disco Festival vol. 2. Impreza odbędzie się 29 lipca w Długiem!

Kryterium

Kolejna edycja wspaniałej kolarskiej imprezy. Tym razem na zwycięzce czeka nagroda o wartości aż 12 000,00 zł

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
IMGW OSTRZEGA: burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 85km/h oraz grad.
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn.  zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:


  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich  - LUBUSKO-WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Strzelce Kraj .  nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 , za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC tel. 0-95 76 36 310


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


VI. UWAGI:


1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC.


2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.


3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:   o nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
   o niewidoma, głucha lub niema,
   o nie mogąca czytać i pisać,
   o nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
   o skazana za fałszywe zeznania,
   o dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tejosoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.