Otwarty konkurs ofert Uwaga hodwcy drobiu! Bezpłatne sms-y

Otwarty konkurs ofert

Można już składać oferty realizacji zadania publicznego w 2017 roku

Uwaga hodwcy drobiu!

Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega przed ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
W środę (22 lutego) burmistrz będzie dostępny od około 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Numeracja porządkowa nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


1.  Wymagane dokumenty:


Wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Załączniki:

a) kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowa dzierżawy itp.*),
b) dane o położeniu obiektu wraz z naniesionym wejściem do budynku (kopia mapy zasadniczej z inwentaryzacją powykonawczą budynku, projekt zagospodarowania działki*),
c) kserokopia protokołu odbioru budynku (w przypadku budynków nowo powstałych), 
d) kserokopia decyzji o warunkach zabudowy/pozwolenia na budowę* (w przypadku budynków          w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania),
e) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za nadanie numeru porządkowego nieruchomości. 
* właściwe podkreślić


2.  Opłaty:


Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – wpłacana na konto w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym O/Strzelce Krajeńskie nr 28836200050399181920000010 za nadanie numeru porządkowego nieruchomości


Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.
Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).


3.  Termin odpowiedzi:


do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).


4.  Osoba odpowiedzialna: inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (tel. 0957636336)


5.  Tryb odwoławczy: brak


6.  Uwagi:


Odbiór zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości może nastąpić w jednej z dwóch form:


    - osobiście przez wnioskodawcę
    - za pośrednictwem poczty


O formie odbioru decyduje wnioskodawca


Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)


Załączone pliki