Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"

pobierz wniosek

2. Załączniki (w zależności od sytuacji):

 • "Oświadczenie"

pobierz oświadczenie

 • "Oświadczenie" - (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)

pobierz oświadczenie

 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
 • zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
 • kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
 • odpis skróconego aktu małżeństwa

3. Do wglądu:

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC.

V: TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UM w Strzelcach Kraj.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową
 • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet)

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia u urzędnika prowadzącego sprawę.

3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.