Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Podstawa prawna

UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Wyjątek stanowi art. 16 ustawy, który mówi o odmowie udzielenia informacji, gdyż jest ona niekorzystna dla środowiska, nauki lub stanowi zagrożenie personalne.

W art. 12 ww. ustawy mowa jest o udostępnianiu informacji na pisemny wniosek. Za udostępnienie informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. pobierane są opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Informacje, które nie wymagają wyszukiwania są udostępniane bez konieczności składania wniosku i pobierania opłat.

Organ administracji zgodnie z art. 16 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odmawia.

 

Wszelkich informacji na temat warunków usunięcia drzew lub krzewów udziela Pani Anna Jurasz - inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pod nr tel. 095 76 36 335), lub Pani Józefa Lipniak - Paszkowska - kierownik, Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pod nr tel. 095 76 36 334).

Osoby zainteresowane powyższym tematem, zapraszam również do siedziby Urzędu Miejskiego w Strzelcach, ul. Al. Wolności 48, II p. pok. 35 lub 34.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej lub udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie zamieszczony jest poniżej.