Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:

  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich - LUBUSKO-WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Strzelce Kraj . nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 , za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC tel. 0-95 76 36 310

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC.

2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.

3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:

o nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
o niewidoma, głucha lub niema,
o nie mogąca czytać i pisać,
o nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
o skazana za fałszywe zeznania,
o dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tejosoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.