PL EN DE

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogi gminnej

 

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogowym drogi gminnej

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogowym drogi gminnej – w załączeniu,
 • projekt graficzny uzgodniony w zakresie wymogów estetyczno – kolorystycznych z architektem gminnym,
 • projekt konstrukcyjny zawierający podstawowe wymiary (szerokość i długość tablicy oraz wysokość nad ziemią i rodzaj materiału, z jakiego zostanie sporządzona).

Projekt graficzny i konstrukcyjny mogą stanowić jeden dokument.

 • kserokopię potwierdzenia przyjęcia przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z instalowaniem tablicy reklamowej wolno stojącej trwale związanej z gruntem wraz z oświadczeniem Właściciela reklamy o braku sprzeciwu organu do wykonywania robót.

2. Opłaty:

 • zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie części III pkt 44 ppkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

3. Termin załatwienia:

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

4. Osoba odpowiedzialna:

 • inspektor ds. gospodarki komunalnej

5. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Uwagi:

 • Odbiór decyzji na ustawienie tablicy informacyjnej lub reklamowej może nastąpić w jednej z dwóch form:
 • osobiście przez wnioskodawcę
 • za pośrednictwem poczty
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwała nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj.

Uchwała do pobrania

Wniosek do pobrania