Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:
- art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wzór wniosku określiła w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 399)

Tryb składania wniosku:
- jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika
- jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z nottahomanym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy na adres:
Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 095 7636337

Opłaty:

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Tryb załatwiania sprawy:
- Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzedu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest niezależnie od złożenia wniosku EDG-1 dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku opłacania składek ZUS oraz proszony jest o zgłoszenie się w Urzędzie Skarbowym w celu opodatkowania (dotyczy to nie tylko wspólników spółek cywilnych ale również osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą).