Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

a/ wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

- zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku , jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- decyzje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

2. OPŁATY SKARBOWE:

- na wniosek 5 zł.

- za każdy załącznik 50 groszy

3. OPŁATY ADMINISTRACYJNE:

1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy , przed wydaniem zezwolenia , w wysokości:

a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,

b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ ,

c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

2. Przedsiębiorcy , prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 styczna , pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3. Opłatę , o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

c) 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

4. Przedsiębiorcy , których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości , o których mowa w pkt.3 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.2.

5. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 styczna , 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty o których mowa w pkt. 1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

7. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

4. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Ok. 30-dni od dnia złożenia wniosku:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

5. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor d.s. Działalności Gospodarczej

6. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 147 , poz. 1231 z 2002 r. - tekst jednolity ze zmianami/

- uchwała Nr XXVI/231/2001 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

8. INNE INFORMACJE:

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

a) przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego , w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany , pod rygorem cofnięcia zezwolenia /następne zezwolenie można uzyskać po upływie 3 lat/

b) przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych /koktajle/ , z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu , są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu ,

c) na wniosek przedsiębiorcy , którego zezwolenie wygasło , można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych , zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres 6 miesięcy / następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia/

d) przedsiębiorca w terminach do dnia 1 lutego , 1 czerwca i 1 października winien okazać w hurtowni zaopatrującej się w alkohol zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Na wydanie zaświadczenia gmina ma 7 dni , zatem opłatę należy wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem.

e) niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia lub wniesienia opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia , a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Nie wdaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,

- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników ,

- w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń ,

- ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej ,

- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych , jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych ,

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach , placach i w parkach ,z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu ,w punktach sprzedaży tych napojów

Zabrania się sprzedaży , podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.

Sprzedaż , podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Załączniki:

WZA - 1 WYDANIE_ZEZWOLENIA_ALKOHOL.doc