Koncert Walentynkowy Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Koncert Walentynkowy

17 lutego w godzinach 17:00 - 18:30 w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbędzie się Koncert Walentynkowy

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

 Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 
1.  Wymagane dokumenty i termin ich złożenia:

Wniosek właściciela psa o wydanie zezwolenia z niżej wymienionymi załącznikami  lub bez nich:
-         kserokopia rodowodu
-         kserokopia metryki psa
·        Wniosek składa się w terminie 30 dni od nabycia psa rasy uznanej za agresywną 

2.  Opłaty:


a)   przy składaniu podania: 
·  Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – wpłacana w kasie Urzędu za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
·        Kwit potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.  

Podstawa prawna: zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

3.  Termin załatwienia:


·        Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego) 

4.  Osoba odpowiedzialna:


·        inspektor ds. gospodarki komunalnej 

5.  Tryb odwoławczy:
 
·        Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

6. Uwagi:


·        Odbiór decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną może nastąpić w jednej z dwóch form:
-         osobiście przez wnioskodawcę
-         za pośrednictwem poczty 
·        O formie odbioru decyduje wnioskodawca 


7. Właściciel bądź opiekun psa jest zobowiązany zgłaszać organowi, który wydał decyzję o zmianie adresu zamieszkania, zbyciu psa lub jego śmierci.
 


Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). 

 

Załącznik:

Wniosek_o_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.doc