Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
ul. WOJSKA POLSKIEGO 12
66-500 STRZELCE KRAJ.

https://goo.gl/maps/nmDNN
www.psm-strzelcekraj.com.pl
e-mail:psmstrzelce@list.pl

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia istnieje od 01 września 1975 r. Powstała i działa na mocy Zarządzenia nr 59 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23września 1975 roku (znak: ZSA.IV-0160-14/75) w sprawie utworzenia państwowych szkół muzycznych I stopnia.

1. Szkoła jest szkołą publiczną, a tym samym:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje ramowy plan nauczania,

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6) umożliwia uzyskanie świadectwa.

2. PSM I st. w Strzelcach Kraj. jest szkołą artystyczną I stopnia, daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

3. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego.

4. Szkoła jest jednostką budżetową.

5. Organem prowadzącym dla Szkoły jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pomocą specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

7. Nauka w Szkole prowadzona jest w dwóch cyklach:

1) sześcioletnim – C6

2) czteroletnim – C4.

8. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie:

1) w cyklu sześcioletnim – którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat,

2) w cyklu czteroletnim – w którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

9. Realizowany przez Szkołę program kształcenia muzycznego obejmuje:

1) naukę gry na instrumentach muzycznych – instrument główny; fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, gitara, akordeon, trąbka, perkusja.

2) fortepian dodatkowy,

3) naukę kształcenia słuchu, audycji muzycznych, rytmiki – przedmioty zwane ogólno muzycznymi,

4) naukę muzykowania zespołowego – instrumentalne zespoły kameralne, chór, praca z akompaniatorem.