Kursy dla seniorów Stop pożarom traw Bezpłatne sms-y Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Dołącz do nas

Nasze cele:


  Celem Związku i poszczególnych jednostek OSP jest w szczególności: działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.


  Ochotnicze Straże Pożarne użytkują około 16,5 tysiąca strażnic, najczęściej wybudowanych własnymi siłami, w połowie są to obiekty wielofunkcyjne służące całej społeczności. Wokół nich skupia się życie społeczne wsi i miasteczek. Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych, ponad 600 drużyn sportowych.


Jak wstąpić do Ochotniczej Straży Pozarnej?


Statut OSP przewiduje następujące formy członkostwa: członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, członek OSP, członek honorowy OSP, członek wspierający OSP.


Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę rodziców (prawnych opiekunów), wypełniła deklarację członkowską i złożyła przyrzeczenie. W wieku 16-18 lat można zostać wybranym do władz OSP. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają najczęściej przy jednostkach OSP.


Członkiem OSP może zostać osoba pełnoletnia i nie pozbawiona praw publicznych (w szczególnym przypadku po ukończeniu 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych). Należy złożyć deklarację członkostwa i złożyć przysięgę. Aby uczestniczyć w akcjach strażak musi zaliczyć kurs podstawowy oraz przejść badania lekarskie.


Członkiem honorowym zostaje osoba szczególnie zasłużona dla jednostki.


Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje chęć wsparcia finansowego lub w innej postaci dla jednostki OSP.


Zapisy przyjmują prezesi lub naczelnicy jednostek OSP.