Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Informacje

f4c33d1873123e3096a3c21c1c15e7f5.JPG

Czysta woda jest niezbędna w gospo-  darstwie. Korzystają z niej ludzie i hodo- wane zwierzęta. Zanieczyszczenia, które wsiąkają w glebę prędzej czy później powrócą do ludzi.

Woda jest zasad- niczym składnikiem organizmu stano- wiącym środowisko przebiegu reakcji chemicznych i biochemicznych procesów metabolicznych. Dlatego jej jakość ma istotny wpływ na stan zdrowia. Stanowi 70-80% masy ciała, a utrata 12% grozi śmiercią. Wprawdzie nie jest sama w sobie pożywieniem, niemniej jest bardzo ważnym jego składnikiem.

Dobrze mieć pewność, że woda z której korzystamy w gospodarstwie domowym jest czysta. .

Zanieczyszczenia występujące w wodzie możemy podzielić na:


 • chemiczne - związki azotu (azotany N-NO3, azotyny N-NH4), fosforu, chloru, metale ciężkie (Pb, Zn, Cd, Cr)

 • biologiczne (bakterie, wirusy)

 • fizyczne (związki organiczne - zmętnienie i inne).

Dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi średnio 145 litrów i takie powstają ilości ścieków. Biorąc pod uwagę powyższe fakty konieczna jest powszechna świadomość, że woda jest dobrem o ograniczonej ilości. Przez ekonomiczne działanie można przyczynić się do znacznej redukcji nadmiernego zużycia wody i tym samym powstawania ścieków. Coraz większym problemem staje się wpływ na środowisko ścieków powstających w następstwie dynamicznego wodociągowania wsi. Narasta dysproporcja między rozwojem zaopatrzenia w wodę a rozwojem kanalizacji. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków z gospodarstwa do rowów melioracyjnych, wód powierzchniowych (rzek, strumieni, stawów, jezior itp.) oraz korzystanie z nieszczelnych szamb. Docelowym rozwiązaniem kwestii ścieków gromadzonych w szambach jest wyposażenie gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie lub szczelne ekologiczne zbiorniki bezodpływowe. Wynika to między innymi z tego, że lokalne oczyszczalnie są bardziej ekonomiczne i korzystniejsze dla środowiska niż transport ścieków na dalsze odległości.  

Na terenach nieskanalizowanych ścieki wciąż jeszcze najczęściej odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem. Jeśli - tak jak być powinno - jest szczelne, całość ścieków trzeba zeń wywozić do najbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, czyli zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczana do tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód.

Oczyszczalnię można budować jednak tylko w następujących warunkach:


 • gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, by wchłonął oczyszczone ścieki lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego;

 • woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;

 • można zachować wymagane minimalne odległości od ujęć wody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.

Użytkownicy przydomowej oczyszczalni muszą przestrzegać zasad właściwej jej eksploatacji i stosować w domu specjalne środki czyszczące nieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej flory bakteryjnej.


Kiedy szambo...

Bezodpływowy zbiornik na ścieki zwany szambem można budować na działce niemal w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane są minimalne odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki.

Zgodnie z przepisami szambo powinno być oddalone o minimum 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego, 15 m do studni oraz 7,5 m od granicy działki, drogi czy chodnika. Odległości te można zmniejszyć do 5 i 2 m, ale tylko na terenie zabudowy jednorodzinnej, za zgodą urzędu gminy - wydaną w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

Podstawa prawna:


 • Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Szambo jest czasem jedynym możliwym rozwiązaniem, na przykład gdy:


 • poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że oczyszczonych ścieków nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaś dodatkowe rozwiązania są zbyt kosztowne;

 • ścieków jest zbyt mało, by budowa oczyszczalni się opłacała;

 • działka jest zbyt mała, by pomieścić oczyszczalnię rozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu nie ma innego odbiornika.

Zbiorniki mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów, betonowe i żelbetowe. Zawsze warto kupować takie, które mają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony lub inny dokument potwierdzający jakość i szczelność produktu. 

Koszt budowy szamba jest zwykle tańsza od budowy przydomowej oczyszczalni, ale jego właściwa eksploatacja - znacznie droższa od eksploatacji oczyszczalni.


...a kiedy własna oczyszczalnia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż nie są w Polsce tak popularne, jak na to zasługują ze względu na swe zalety. Oczyszczalnie można budować tylko na działkach odpowiedniej wielkości, spełniających określone warunki gruntowe. Najistotniejszymi ograniczeniami są wymagane przepisami odległości od studni , zarówno tej zlokalizowanej na własnej działce, jak i na sąsiednich.

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym, zaliczana jest do najpopularniejszych, wymaga jednak dużej powierzchni oraz odpowiedniego rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej na działce. Najlepiej sprawdzi się grunt piaszczysty lub gliniasto - piaszczysty, a poziom wody gruntowej powinien znajdować się średnio co najmniej 1,5 m poniżej miejsca ułożenia drenów.

Przy ustalaniu poziomu wody gruntowej powinniśmy uwzględnić jej najwyższy stopień, ze względu na zależne od pory roku różnice w jej wysokości. Określenie warunków gruntowo - wodnych najlepiej zlecić fachowcom.  

Minimalna odległość zbiornika wstępnego oczyszczania od studni powinna wynosić przynajmniej 15 m, a w ciągu drenów rozsączających - przynajmniej 30 m.

Podstawa prawna:


 • Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Koszty inwestycyjne związane z budową oczyszczalni są wyższe niż szamba, jednak znaczne różnice w samych kosztach eksploatacji są na tyle duże, że oczyszczalnia jest dużo bardziej ekonomicznie opłacalna.

Formalności

Lokalizacja szamba powinna być zaznaczona na planie zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę. Jeśli tak było, można zbudować szambo bez żadnych dodatkowych formalności. Jeżeli zbiornika nie było na planie, zamiar jego zbudowania trzeba zgłosić w starostwie, a po zbudowaniu przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą. Ta sama procedura obowiązuje inwestora, który buduje przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności do 7.5 m³.