Zbiórka krwi Bezpłatne sms-y Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Zbiórka krwi

Kolejna zbiórka krwi odbędzie się 10 grudnia 2018 roku w strzeleckim urzędzie.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn.  zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:


  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich  - LUBUSKO-WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Strzelce Kraj .  nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 , za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC tel. 0-95 76 36 310


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


VI. UWAGI:


1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC.


2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.


3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:   o nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
   o niewidoma, głucha lub niema,
   o nie mogąca czytać i pisać,
   o nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
   o skazana za fałszywe zeznania,
   o dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tejosoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.