Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn.  zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:


  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich  - LUBUSKO-WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Strzelce Kraj .  nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 , za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC tel. 0-95 76 36 310


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


VI. UWAGI:


1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC.


2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.


3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:   o nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
   o niewidoma, głucha lub niema,
   o nie mogąca czytać i pisać,
   o nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
   o skazana za fałszywe zeznania,
   o dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tejosoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.