Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
IMiGW otrzega przed silnym wiatrem w dzień i w nocy. Więcej na www.imgw.pl
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

Podstawa prawna: art. 2 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej" 
      
      pobierz wniosek


2. Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny wyciąg z rejestru sądowego,
- statut stowarzyszenia lub organizacji posiadającej osobowość prawną


 lub


- akt organizacyjny komitetu (w przypadku gdy zbiórkę ma przeprowadzić komitet tylko w tym celu utworzony) podpisany przez wszystkich członków komitetu, zawierający następujące dane:
     - cel powołania komitetu,
     - sposób realizacji celu (plan zbiórki),
     - zasady podejmowania uchwał dotyczących realizacji celu,
     - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę,
     - nazwiska i adresy członków komitetu,
     - adres siedziby komitetu,


- pisemną zgodę właściciela  obiektu ( w przypadku zorganizowania zbiórki wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych).


3.Do wglądu:

- dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zbiórkę


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za wydane pozwolenie - 82,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Strzelce Kraj. - LW BS Oddział Strzelce Kraj. nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010, za pośrednictwem Banków bądź Poczty. Dowód opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na zbiórkę publiczną.


III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC, tel. 095 7636310.


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


VI. UWAGI:

1.Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie:


- stowarzyszeniom zarejestrowanym
- organizacjom posiadającym osobowość prawną
- komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia określonego celu


2. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej tut. Urząd wydaje, gdy zbiórka zostanie przeprowadzona na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie lub jej części.


3. Cel zbiórki powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji bądź aktem organizacyjnym komitetu. Ponadto cel powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno-społeczne, społeczno-opiekuńcze.


4. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. Zawiadomienie o wyniku zbiórki ma zawierać w szczególności:


 
- nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę, 
- nazwę organu, który udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki oraz datę i numer tego pozwolenia, 
- sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej, 
- rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze, 
- wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków kosztów, Zawiadomienie dot. wyniku zbiórki należy złożyć w Sekretariacie UM wraz z kopią ogłoszenia prasowego. 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj.