Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
(Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY


1.  "Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" :

       pobierz wniosek


2.  Oświadczenia :
       pobierz oświadczenie


  oraz
       pobierz oświadczenie


3.        Załączniki:

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych,

 • akt nottahomany (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,

 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,

 • decyzję o uznaniu żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,

 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione,

 • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu,

 • oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

4. Do wglądu:

 • dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika),

II. OPŁATY:


 • wniosek i załączniki - zwolnione od opłat

 • pełnomocnictwo - opłata skarbowa 15,- zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC.


V.  TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UM w Strzelcach Kraj.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VI. UWAGI :

1. Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym,


2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.


3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.


4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UM w Strzelcach  Kraj.