Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
UWAGA! IMiGW ostrzega przed wysokokimi temperaturami. Więcej http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Wymeldowanie cudzoziemców

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

 

Tytuł sprawy:

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia:

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowania z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy dotyczy cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii.

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej polskiej nie przekracza 14 dni.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu, w organie gminy w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia.

Po przyjęciu zgłoszenia meldunkowego osoba meldująca się otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec dokonuje ustnie w organie gminy.

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

Urząd Miejski ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- paszport lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

- dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np.:

karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany (nie dotyczy cudzoziemców mogących podróżować do Polski bez wiz, dlatego przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)

- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik

Czas realizacji: niezwłocznie

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Uwagi: brak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2017.657 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015.1852 ze zm.)

Załączniki: brak

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel