Koncert Walentynkowy Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Koncert Walentynkowy

17 lutego w godzinach 17:00 - 18:30 w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbędzie się Koncert Walentynkowy

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogi gminnej

 

Zezwolenie na  lokalizację  reklamy (tablicy informacyjnej)    w pasie drogowym drogi gminnej


1.  Wymagane dokumenty:


 • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy (tablicy informacyjnej)      w pasie drogowym drogi gminnej – w załączeniu,

 • projekt graficzny uzgodniony w zakresie wymogów estetyczno – kolorystycznych     z architektem gminnym,

 • projekt konstrukcyjny zawierający podstawowe wymiary (szerokość i długość  tablicy oraz wysokość nad ziemią i rodzaj materiału, z jakiego zostanie sporządzona).

Projekt graficzny i konstrukcyjny mogą stanowić jeden dokument.


 • kserokopię potwierdzenia przyjęcia przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z instalowaniem tablicy reklamowej wolno stojącej trwale związanej z gruntem wraz z oświadczeniem Właściciela reklamy o braku sprzeciwu organu do wykonywania robót.

2.  Opłaty:


 • zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie części III pkt 44 ppkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,  poz. 1635 z późn. zm.).

3.  Termin załatwienia:


 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

4.  Osoba odpowiedzialna:


 • inspektor ds. gospodarki komunalnej

5.  Tryb odwoławczy:


 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6.  Uwagi:


 • Odbiór decyzji na ustawienie tablicy informacyjnej lub reklamowej może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę

 • za pośrednictwem poczty

 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwała nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej  w Strzelcach Kraj. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj.

Uchwała do pobrania

Wniosek do pobrania