Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych

1. WYMAGANE  DOKUMENTY:


a/ wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy  do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

- pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku , jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- decyzje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży


2. OPŁATY ADMINISTRACYJNE: 

1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy , przed wydaniem zezwolenia , w wysokości:

a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,

b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ ,

c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu


Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.


2. Przedsiębiorcy , prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 styczna , pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.


3. Opłatę , o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż  napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

c) 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


4. Przedsiębiorcy , których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości , o których mowa w pkt.3 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.2.


5. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 styczna , 31 maja i  30 września danego roku kalendarzowego.


6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty o których mowa w pkt. 1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


7. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.


3. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Ok. 30-dni od dnia złożenia wniosku:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.


4. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor d.s. Działalności Gospodarczej


5. TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


6. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 147 , poz. 1231 z 2002 r. - tekst jednolity ze zmianami/

- uchwała Nr XXVI/231/2001 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów


7. INNE INFORMACJE:

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

a) przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego , w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany , pod rygorem cofnięcia zezwolenia /następne zezwolenie można uzyskać po upływie 3 lat/

b) przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych /koktajle/ , z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu , są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu ,

c) na wniosek przedsiębiorcy , którego zezwolenie wygasło , można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych , zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres 6 miesięcy / następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia/

d) przedsiębiorca w terminach do dnia 1 lutego , 1 czerwca i 1 października winien okazać w hurtowni zaopatrującej się w alkohol zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Na wydanie zaświadczenia gmina ma 7 dni , zatem opłatę należy wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem.

e) niedopełnienie  terminu złożenia oświadczenia lub wniesienia opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia , a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Nie wdaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

-  na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,

-  na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników ,

-  w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń ,

-  ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej ,

-  w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych , jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych ,

         Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach , placach i w parkach ,z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu ,w punktach sprzedaży    tych napojów

         Zabrania się sprzedaży , podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż  18 %  alkoholu w domach wypoczynkowych.

         Sprzedaż , podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko  w miejscach do tego wyznaczonych.


 

        Załączniki:

        WZA - 1  WYDANIE_ZEZWOLENIA_ALKOHOL.doc