Długie Disco Festival Audio przewodnik Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa

Długie Disco Festival

Kolejna edycja Długie Disco Festival już 28 lipca na słonecznej plaży w Długiem. Więcej informacji na www.sok.strzelce.pl

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Najem mieszkania z zasobów gminy.

NAJEM MIESZKANIA Z ZASOBÓW GMINY

 

Miejsce załatwienia

−    Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

      Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95 7636336

−    Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

 

Wymagane dokumenty

−    Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy.

-     Zaświadczenie o dochodach osiąganych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 

Postępowanie

Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wnioski złożone do 30 czerwca danego roku rozpatrywane będą przy sporządzaniu listy wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok następny.

Wnioski złożone po 30 czerwca będą rozpatrywane podczas sporządzania listy na kolejny rok. Np. wniosek złożony przed 30 czerwca 2016 r. zostanie rozpatrzony przy tworzeniu listy na rok 2017, a wniosek złożony po 30 czerwca będzie rozpatrywany przy tworzeniu listy na rok 2018.


Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporządza się w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich podaje się do publicznej wiadomości w okresie od 15 stycznia do 15 lutego roku następnego.


Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok po ponownym złożeniu wniosku.

 

Tryb odwoławczy

            Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe okoliczności.


Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która spełnia równocześnie poniższe kryteria:

1.         zamieszkuje w granicach administracyjnych gminy;

2.         spełnia kryteria dochodowe i zagęszczenia zawarte w złączniku nr 1.


Załącznik nr 1 – Kryteria punktowe


Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba spełniająca powyższe kryteria, a także której dochód brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75 % w gospodarstwie jednoosobowym (dopuszcza się przekroczenie kryteriów dochodowych o 25 % najniższej emerytury) oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza 5 m2 na osobę.

 

Najemcą lokalu komunalnego może zostać wyłącznie osoba spełniająca powyższe kryteria, a także której dochód brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 % w gospodarstwie jednoosobowym (dopuszcza się przekroczenie kryteriów dochodowych o 25 % najniższej emerytury) oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza 6,5 m2 na osobę.

 

Załącznik nr 2 – Wniosek


Podstawa prawna

            Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150  z późniejszymi zmianami).

            Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.