Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
UWAGA! IMiGW ostrzega przed wysokokimi temperaturami. Więcej http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego


Tytuł sprawy:  Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych


Termin załatwienia sprawy: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)


Osoba kontaktowa: Inspektor USC Marta Wąsowicz


Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.


Telefon kontaktowy: 95 7636304.


Adres e-mail: dowody@strzelce.pl


Sposób załatwienia:  

Po złożeniu wniosku w formie pisemnej organ udostępnia dane. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.


Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:

- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego

- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,

- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.


Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:

- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny

- jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie

pozwalający na ustalenie tożsamości

- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą

Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby

poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.


Miejsce odbioru: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie


Wymagane dokumenty: 

- wniosek o udostępnienie danych

- potwierdzenie uiszczenia opłaty

- dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby


Czas realizacji: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)


Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.

Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010


Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych.


Uwagi: Organ udostępnia tylko tą dokumentację, którą posiada w oryginałach. 

Podstawa prawna:. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.2019.653), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2016.319), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2015.1604).


Załączniki: 

Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Marta Wąsowicz

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel