Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
IMiGW otrzega przed silnym wiatrem w dzień i w nocy. Więcej na www.imgw.pl
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych

KARTA SPRAWY

 

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego


Tytuł sprawy:  Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych


Termin załatwienia sprawy: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)


Osoba kontaktowa: Inspektor USC Marta Wąsowicz


Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.


Telefon kontaktowy: 95 7636304.


Adres e-mail: dowody@strzelce.pl

 

Sposób załatwienia: 

Po złożeniu wniosku w formie pisemnej organ udostępnia dane. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.


Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:


- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego


- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,

- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.


Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:


- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny


jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie

pozwalający na ustalenie tożsamości


- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą


Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.


Miejsce odbioru: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o udostępnienie danych

- potwierdzenie uiszczenia opłaty

- dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby

 

Czas realizacji: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

 

Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.

Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

 

Uwagi: Dane dot. osób zameldowanych poza gminą Strzelce Krajeńskie udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa

 

 

Podstawa prawna:. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1464 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2016.319), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2015.1604).


Załączniki: Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Marta Wąsowicz

 

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel