IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

Tytuł sprawy: wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Termin załatwienia sprawy: w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

 

Sposób załatwienia: wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

Czas realizacji: w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty: brak

Tryb odwoławczy: skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:

a/ stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

b/ nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,

c/ zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt

stały.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2017.15) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. 2017.1316)

 

Załączniki:

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel