Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Transmisje z sesji Rady Miejskiej

Klauzula informacyjna.

Uczestnicy obrad sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.

Zgodnie z art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z  6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.strzelce.pl i na stronie internetowej gminy: www.strzelce.pl oraz w kanale Youtube.

Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich jest: Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl, tel; +48 95 7631130;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO jest Pan Jerzy Jakubik, e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl,  tel: +48 95 7636311;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych i tradycyjnych w celu realizacji zawartych umów, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych nałożonych na ADO, i innych na podstawie art. 6 RODO oraz szczegółowych przepisów prawa regulujących realizację zadań;

4. Szczegółowe podstawy prawne:

- art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.2018.994 t.j.)

- art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z  6 września 2001r. ( Dz.U.2018.1330.t.j.)

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania i celu do którego były zbierane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

9. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku transmisji i retransmisji obrad ograniczenia wynikać mogą również z braku możliwości technicznych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.