Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
UWAGA! IMiGW ostrzega przed wysokokimi temperaturami. Więcej http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Wyjazdy poza granice RP

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

Tytuł sprawy:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia:

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego:

- w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. Dz.U.2018.1382, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport,

- w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP), na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.


Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

- wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

- wypełniony formularz „Zgłoszenie zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

- pełnomocnictwo do zgłoszenia i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik

Czas realizacji: niezwłocznie

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo oraz za wydanie na wniosek zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018.1382 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 657 i 2286 ze zm.)

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel