Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Dowody osobiste

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu : Urząd Stanu Cywilnego.

Tytuł sprawy: Dowody osobiste

Termin załatwienia: do 30 dni.

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Marta Wąsowicz

Miejsce załatwienia: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48, parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636304.

Adres e-mail: dowody@strzelce.pl

Sposób załatwienia: Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu wraz z załącznikiem. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie całego kraju, lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce odbioru: gmina w której obywatel składał wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego, 2. Załączniki: a. aktualna fotografia osoby, której wniosek dotyczy o wymiarach 35x45 mm ukazującą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , b. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa w razie gdy dane we wniosku budzą wątpliwości co do obywatelstwa.

3. dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),

4. dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Czas realizacji: do 30 dni.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania z wyjątkiem: - dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia – dowód jest ważny 5 lat od daty jego wydania

Warstwa elektroniczna dowodu: Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN, certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN.

Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym.

Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2019.653), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz. U. 2019.400)

Załączniki: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. odowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

3. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem Strzelec Krajeńskich można się skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, zktórym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez pocztę e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl lub tel. 95/ 7636311

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani / Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani / Pana dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • uzyskania przez Panią / Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.