Utrudniena drogowe Kursy dla seniorów Bezpłatne sms-y Stop pożarom traw Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Dowody osobiste

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu : Urząd Stanu Cywilnego.

Tytuł sprawy: Dowody osobiste

Termin załatwienia:  do 30 dni.

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Marta Wąsowicz

Miejsce załatwienia: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48, parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636304.

Adres e-mail: dowody@strzelce.pl

Sposób załatwienia: Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu wraz z załącznikiem.  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie całego kraju, lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce odbioru: gmina w której obywatel składał wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Załączniki:                                                             

a. aktualna fotografia osoby, której wniosek dotyczy  o wymiarach 35x45 mm ukazującą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami                                                                                                                                                                                  b. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa w razie gdy dane we wniosku budzą wątpliwości co do obywatelstwa.                                                                                                                                           

Czas realizacji: do 30 dni.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem  organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania z wyjątkiem:                                                       - dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia – dowód jest ważny 5 lat od daty jego wydania                                          

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2019.653) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz. U. 2019.400)


Załączniki: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Marta Wąsowicz

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel.