Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
IMiGW otrzega przed silnym wiatrem w dzień i w nocy. Więcej na www.imgw.pl
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2017-02-24

Sprawdź jak i kiedy złożyć deklaracjęINFORMACJA dotycząca rekrutacji

do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie,

na rok szkolny 2017/2018

 

            Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych
przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca, którymi dysponuje placówka.

            Rodzice dzieci już przyjętych do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają corocznie, na następny rok szkolny, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli w roku 2017 deklarację należy złożyć w terminie 2-8 marca.

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

W przypadku większej ilości dzieci niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny dziecka* 

oświadczenie o wielodzietności rodziny

2.

Niepełnosprawność dziecka

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie**

1) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

2) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860)

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

*Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie dysponował nadal wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie pod uwagę będą brane kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich:  

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują, odbywają staż lub uczą się
w systemie stacjonarnym

6

-  zaświadczenie o zatrudnieniu,

-  oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

-  aktualna informacja z CEIDG,

-  zaświadczenie z urzędu pracy
o odbywaniu stażu,

-  zaświadczenie z uczelni zawierające  informacje o systemie studiów
i planowanym terminie ich ukończenia

2.

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje, odbywa staż lub uczy się
w systemie stacjonarnym

4

3.

Dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola

3

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola

4.

Rodzeństwo dziecka przyjęte do tego samego przedszkola na rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja

2

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka

5.

Rodzina dziecka objęta opieką ośrodka pomocy społecznej,
ze wskazaniem do umieszczenia dziecka w przedszkolu 

1

dokument wydany przez ośrodek pomocy społecznej, wskazujący na potrzebę umieszczenia dziecka w przedszkolu

6.

Rodzina dziecka objęta nadzorem kuratorskim

1

dokument poświadczający objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratorskim

 

Liczba punktów uzyskanych za poszczególne kryteria podlega sumowaniu.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora wybranej placówki na formularzu określonym Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Krajeńskich. Formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej będą dostępne we wszystkich placówkach prowadzących rekrutację oraz
w sekretariacie Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich.


            Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 09-31 marca 2017 r.

24 kwietnia - 5 maja 2017 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

do 7 kwietnia 2017 r.

do 12 maja 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2017 r.

17 maja 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

21 kwietnia 2017 r.

22 maja 2017 r.

           

 

Postępowanie odwoławcze

 

            W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
.

            Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Rodzic lub opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły
w której prowadzone są oddziały przedszkolne, odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

            Dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Mateusz Feder

Załączone pliki
« Powrót