Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Środki na kształcenie pracowników i pracodawców

2019-02-07

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018, poz. 117), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.  
Nabór wniosków będzie trwał
od dnia 25.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r.
(w przypadku niewykorzystania limitu środków PUP ogłosi ponowny nabór wniosków)
 
Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjętymi na 2019 r. środki KFS będą przeznaczane na:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w badaniu „Barometr zawodów 2019".
Podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim
oraz Województwie Lubuskim stanowią:
 • Barometr zawodów 2019 dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,
 • Barometr zawodów 2019 dla Województwa Lubuskiego.
W ramach niniejszego priorytetu można sfinansować kształcenie ustawiczne w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Pracodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu musi udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego
na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego lub województwa lubuskiego,
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup,
  o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
  co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
  nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Niniejszy priorytet promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowiei w szczególnościobejmuje osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej. Wykaz pracw szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik
nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2017 poz. 664),
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 
O sfinansowanie w/w działań należy ubiegać się przed ich rozpoczęciem. Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.
 
Rozpatrywaniu będzie podlegał wniosek kompletny (zawierający wszystkie wymagane załączniki)
i prawidłowo sporządzony pod względem formalnym, złożony w terminie określonym w naborze wniosków. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:
 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy,
 8. spełnianie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis,
 9. zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych.
 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy ze środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2019 roku" oraz z Kartą oceny wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 
Wysokość dofinansowania :
 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób), nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę.
 
Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy http://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  pokój nr 13 (parter),
 • Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14,
 • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.
 
Szczegółowe informacje pod nr tel. (95) 763 16 61 lub 508 292 515
 
/-/ mgr inż. Joanna Lewandowska
p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Załączniki
Regulamin KFS 2019
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta oceny
Wniosek KFS (2019)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy (2019)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis (2019)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (2019)
Załącznik nr 4 - Informacje dotyczące uczestników kształcenia ustawicznego (2019)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące priorytetów (2019)
Załącznik nr 6 - Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego (2019)
Załącznik nr 7 - Program kształcenia lub zakres egzaminu
Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (2019)
Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna (2019)
Załącznik nr 10 - Oświadczenie pracownika
BAROMETR ZAWODOW 2019 Powiat Strzelecko-Drezdenecki
BAROMETR ZAWODOW 2019 Województwo Lubuskie

źródło: https://bit.ly/2DgHZai
« Powrót