Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Ogłoszenie Burmistrz Strzelec Krajeńskich

2018-08-20


Dotyczy uchwał Nr XLIV/248/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLIV/247/18 z dnia 26 marca 2018 r. oraz Nr XLVII/270/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.Strzelce Krajeńskie dnia 20.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich uchwały:

· Nr XLIV/248/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry
w Gminie Strzelce Krajeńskie

· Nr XLIV/247/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo
w Gminie Strzelce Krajeńskie,

· Nr XLVII/270/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul.ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności wStrzelcach Krajeńskich.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planu w terminie do dnia 12 września 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres:
    Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
    al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: warunkizabudowy@strzelce.pl
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag iwniosków jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz Feder


Załączone pliki
« Powrót