wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie

Ludzie siedzący przy stole z komputerami.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl lub z pracownikiem socjalnym.

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Plakat z informacjami o projekcie.

Załączniki:

  1. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
  2. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)
  3. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
  4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
  5. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)
  6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
  7. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
  8. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)
Logotypy projektu.

Red. Patryk Bagiński