wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Deklaracja dostępności

Gmina Strzelce Krajeńskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie

Data publikacji strony internetowej: 28.08.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2020

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, a następnie zaktualizowano po audycie wykonanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ocena wynika z audytu przeprowadzonego w dniu 22.09.2021 przez Fundację Akademia Innowacji Novum, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 29.03.2024.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy. Zdjęcia publikowane w galerii mogą nie mieć opisu alternatywnego
 • Tylko niektóre filmy podpięte z serwisu You Tube mogą posiadać transkrypcję i/lub audiodeskrypcję.

Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczona.
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków,
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Skip links –  prawidłowo wdrożone.
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast – wymaganie spełnione. Kontrast możliwy do ustawienia za pomocą narzędzi do tego służących, tak aby użytkownik mógł dopasować paletę barw wg swoich potrzeb
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Responsywność – na każdym ekranie urządzenia strona internetowa wyświetla się prawidłowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patryk Bagiński, adres poczty elektronicznej media@strzelce.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeński, ul. Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia: główne od ul. Al. Wolności, tylne od ul. Al. Piastów, boczne od strony ul. Al. Wolności oraz przez windę, do której wejście zlokalizowane jest od strony ul. Al. Wolności. Do Urzędu Stanu Cywilnego można dostać się wejściem zlokalizowanym od strony ul. Al. Wolności. Wejście to nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strome schody).  Osoby na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową, mogą skorzystać z windy. Punkt informacyjny znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Pracownik punktu informacyjnego udziela informacji dotyczących lokalizacji i godzin pracy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Aby dostać się na kolejne piętra, należy skorzystać z windy. Na piętrach nie ma schodków ani progów, utrudniających poruszanie się osobom na wózkach.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz piętrach od I-III, na prawo od windy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie zatrudniona jest osoba posługująca się językiem migowym. Aby skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym, należy zgłosić ten fakt pracownikowi punktu informacyjnego lub meilowo pod adresem profilaktyka@strzelce.pl.

Aplikacje mobilne

Gmina Strzelce Krajeńskie udostępnia bezpłatną aplikację mobilną BLISKO:

Blisko w wersji dla systemu Android
Blisko w wersji dla systemu iOS

Aplikacja służy do komunikacji dwustronnej z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Gmina Strzelce Krajeńskie udostępnia bezpłatną aplikację mobilną Strzelce Krajeńskie:

Strzelce Krajeńskie w wersji dla systemu Android

Aplikacja jest formą audioprzewodnika pozwalającego na zwiedzanie Strzelec Krajeńskich za pomocą urządzeń mobilnych.

Gmina Strzelce Krajeńskie udostępnia bezpłatną aplikację mobilną Danków Audioprzewodnik:

Danków Audioprzewodnik w wersji dla systemu Android

Aplikacja jest formą audioprzewodnika pozwalającego na zwiedzanie Dankowa za pomocą urządzeń mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo.