Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich informuje, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

Dofinansowanie obejmuje zarówno budowę instalacji przy nowopowstałych budynkach, jak również przy wymianie istniejących zbiorników. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne jak też wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów zakupu (bez montażu). Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą 2.000,00 zł dla użytkowników indywidualnych i 3.000,00 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Dotacja udzielana jest na zasadach refundacji, po wybudowaniu instalacji, jednak przed zakupem i przystąpieniem do prac prosimy o przybycie do Urzędu Miejskiego, pok. 35 celem zasięgnięcia szczegółowych informacji, umożliwiających przeprowadzenie inwestycji zgodnie z prawem i uzyskania dotacji.

Właściciel nieruchomości po wybudowaniu instalacji musi wypełnić wniosek o udzielenie dotacji, wraz z załącznikami wyszczególnionymi poniżej:

 • kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania,
 • pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego, w przypadku oczyszczalni powyżej 7,5 m3/d, z adnotacją o jego ostateczności,
 • kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego (z widoczną pieczęcią wpływu) o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych, w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/d oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie braku sprzeciwu przeprowadzenia danego zamierzenia budowlanego,
 • pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego w przypadku szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności większej niż 10 m3, z adnotacją o jego ostateczności,
 • kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego (z widoczną pieczęcią wpływu) o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w przypadku szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności nie większej niż 10 m3, oraz zaświadczenie właściwego organu o braku sprzeciwu wykonania danego zamierzenia budowlanego,
 • mapa sytuacyjna z wyrysowanym projektem budowy,
 • kopia faktury VAT lub rachunku z wyszczególnieniem kwoty, jaką wnioskodawca wydał na zakup urządzenia oraz przedstawia do wglądu oryginały tych dokumentów,
 • certyfikat lub aprobatę techniczną wskazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotnymi i ochrony środowiska,
 • oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, że dane zamierzenie budowlane zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i z zasadami sztuki budowlanej,
 • zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich o oddaniu do użytku urządzenia związanego z ochroną wód,
 • informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w przypadku, gdy zmieniono sposób odprowadzania ścieków, przez likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków.

Po złożeniu wniosku następuje jego formalna weryfikacja a także komisyjny odbiór instalacji w terenie. Następnie sporządzana jest umowa dotacji po której podpisaniu pieniądze wędrują na konto wnioskodawcy. Urząd Miejski może kontrolować stan dotowanych instalacji przez okres 5 lat od podpisania umowy dotacji.

Szczegółowe zasady dotacji określa Uchwała Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wszelkich informacji udziela:

Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335 wew. 335
nr pokoju: 35 (II piętro)