wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Program „Czyste powietrze”

Już od 1 lutego 2021 r. wniosek w Programie „Czyste Powietrze” wypełnisz i złożysz w strzeleckim urzędzie.

Gmina Strzelce Krajeńskie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa lubuskiego.

Zobacz istotne zmiany w programie od stycznia 2022 roku.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięci  celu jest dofinansowanie  przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W nowej wersji Programu obowiązują dwa poziomy dofinansowania:

  • podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do 30% kosztów kwalifikowalnych (dochody roczne wnioskodawcy, nie mogą przekroczyć 100 000,00 zł),
  • podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowalnych (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

    – 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    – 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  • lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania (Części 2 programu) jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Uwaga! W Gminie Strzelce Krajeńskie zaświadczenia wydawane są przez Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest realizowany od 2018 roku i będzie trwał do 2029 roku. Od dnia 15.05.2020 roku trwa nabór wniosków w nowej odsłonie programu Czyste powietrze, natomiast od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Pomoc w wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalisty.

Stanowisko pracy ds. realizacji programu “Czyste powietrze”

Leszek Jaśków
e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl
tel. 95 76 36 346
nr pokoju: 37 (II piętro)

Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.zgora.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 68 419 69 19
e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
www.czystepowietrze.gov.pl