wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Program „Czyste powietrze”

Już od 1 lutego 2021 r. wniosek w Programie „Czyste Powietrze” wypełnisz i złożysz w strzeleckim urzędzie.

Gmina Strzelce Krajeńskie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa lubuskiego.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Nowa wersja Programu obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  – 1 564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym), lub
  – 2 189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  – 900 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
  – 1260 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Uwaga! W Gminie Strzelce Krajeńskie zaświadczenia wydawane są przez Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest realizowany od 2018 roku i będzie trwał do 2029 roku.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji, dofinansowania z prefinansowaniem i Kredytu Czyste Powietrze na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł zgazowujący drewno lub na pellet drzewny. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, instalację c.o. oraz c.w.u., wentylację mechaniczną czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Pomoc w wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalisty.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu.

Stanowisko pracy ds. realizacji programu “Czyste powietrze”

Leszek Jaśków
e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl
tel. 95 76 36 346
nr pokoju: 34 (II piętro)
Joanna Mentel
e-mail: dzialalnosc@strzelce.pl
tel. 95 76 36 337
nr pokoju: 37 (II piętro)

Czyste Powietrze w liczbach na terenie naszej gminy (stan na 30.09.2022r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 207 sztuk

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 104 sztuki

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 862 137,97 zł


Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.zgora.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 68 419 69 19
e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
www.czystepowietrze.gov.pl