wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Program „Czyste Powietrze”

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” od 1 kwietnia 2024 r.

Ogłoszono zmiany w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które będą kwalifikowane w ramach kosztów poniesionych przez Beneficjenta Programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowe wymogi zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 r.

Beneficjent PPCP, który wybierze następujący rodzaj źródła ciepła: pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, będzie musiał zamontować tylko to urządzenie, które zostało wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów ZUM. Producenci pomp ciepła muszą w tym celu odpowiednio potwierdzić jakość urządzeń i w tym celu uzupełnić wymaganą dokumentację, aby były one zamieszczone na liście ZUM. Obecnie trwa okres przejściowy na spełnienie wymagań PPCP, który zakończy się 1 kwietnia, wówczas zmiany zaczną obowiązywać. Nowe rozwiązanie będzie dotyczyć również wyboru kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie oraz kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, przy czym nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów PPCP, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM.

Poniżej link do strony internetowej, na której znajduje się lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/

Ogólne informacje o programie “Czyste Powietrze”

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku (ścian, stropu, podłogi), i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją c.o. i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją, wymianie okien, drzwi, bramy garażowej oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca Programu.  Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:  

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub  
  • o minimum 40%.  

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.  

Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań. 

 W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.  

  • W Części 1) Programu – do 135 000 zł, 
  • W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
  • W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. 

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji, budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.  

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.  

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy planują realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych swoich nieruchomości i pozyskać na ten cel dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać wsparcie w zakresie dokonania oceny obecnie posiadanego źródła ciepła, wskazania możliwości jego wymiany oraz dokonania wstępnej analizy stanu budynku pod kątem termomodernizacji.

W tym celu należy umówić się z działającym w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjny Programu Czyste Powietrze pracownikiem Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich na indywidualną wizytę domową.

Pomoc w wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalisty.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie dostępny od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu.

Stanowisko pracy ds. realizacji programu “Czyste powietrze”

Leszek Jaśków
e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl
tel. 95 763 63 34
nr pokoju: 34 (II piętro)
Joanna Mentel
e-mail: dzialalnosc@strzelce.pl
tel. 95 76 36 337
nr pokoju: 37 (II piętro)

Czyste Powietrze w liczbach na terenie naszej gminy (stan na 31.12.2023 r.):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 273 sztuk
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 248 sztuk
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 151 sztuki
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 307 685,94 zł


Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.zgora.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 68 419 69 19
e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
www.czystepowietrze.gov.pl