Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
e-mail: profilaktyka@strzelce.pl
tel. 95 76 36 308
nr pokoju: 9 (parter)

Ramowy przebieg sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

  1. Złożenie wniosku.
  2. Wezwanie osoby, wobec której toczy się postępowanie, na posiedzenie Komisji. W przypadku, gdy osoba nadużywająca alkoholu zgłosi się na posiedzenie Komisji i zobowiąże do dobrowolnego leczenia, Komisja zawiesza sprawę do ponownego zgłoszenia przez wnioskodawcę lub wzywa osoby zainteresowane na kolejne posiedzenie.
  3. Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.
  4. W przypadku istnienia wątpliwości czy osoba, wobec której toczy się postępowanie ma problem z alkoholem lub akta sprawy zawierają zbyt mało danych, aby skierować ja na badania przez biegłego, Komisja może prosić wnioskodawcę o podanie świadków, a w szczególnych przypadkach zwraca się do wybranych przez siebie instytucji z prośbą o udzielenie informacji.
  5. Komisja, osoby, wobec których toczy się postępowanie, a które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny może skierować na badania przez biegłego psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
  6. Komisja po stwierdzeniu przesłanek przesyła do Sądu Rejonowego wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do wniosku dołącza zebraną dokumentację.
  7. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby, wobec której toczy się postępowanie.