wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Dotacje dla przedsiębiorców – sprawdź, czy możesz otrzymać 5 tys. złotych.

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach walki ze skutkami COVID-19

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Instrument ten został zawarty w artykule 15zzeustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 19.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r. O dotację w wysokości do 5.000,00 zł mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
    w ramach lecznic-twa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.


UWAGA! Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej, oraz przed dniem 19 grudnia 2020 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. 


Dodatkowych informacji udzielają:
Arleta Jackowska: 508 273 995
Jan Bojko: 508 292 721
Małgorzata Jaworska-Gałuszka: 508 292 675

Informacja pochodzi z serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Jej oryginalna wersja dostępna jest pod adresem https://bit.ly/2X5TI5N

Red. Patryk Bagiński