wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Jak otrzymać dodatek osłonowy?

Od 03 stycznia 2022 r. można składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jest on elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 02 grudnia. Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 02 grudnia 2022 r.

Rodzina 6 osobowa, ogrzewająca dom węglem zyska do 1437,50 zł przy dochodzie nieprzekraczającym 1500 zł na osobę.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informacja zostanie przesłana pocztą.

Dodatkowe informacje zostaną podane po opublikowaniu Rozporządzenia dotyczącego Dodatku Osłonowego.

Wnioski składać można wyłącznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy al. Piastów 13

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Piastów 13 (pokoje nr 15 i 16)
telefon: 95 763 57 36

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 14.00                             

Red. Patryk Bagiński