wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.121.2023.MKie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.121.2023.MKie dotyczące wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej” obejmującej działki o numerach ewid. 50/1 i 49, obręb 0021 Przyłęg, jednostka ewid. 080604_5 Strzelce Krajeńskie (pas drogowy drogi krajowej nr 22)

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Lubuski w dniu 31.01.2024 r. wydał inwestorowi – Gminie Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej” obejmującej działki o numerach ewid. gr. 50/1 i 49, obręb 0021 Przyłęg, jednostka ewid. 080604_5 Strzelce Krajeńskie (pas drogowy drogi krajowej nr 22).


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8 – Wydział Infrastruktury, XIV piętro, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru – nr telefonu 957 851 791. Treść decyzji jest także udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia 31.01.2024 r. (bip.lubuskie.uw.gov.pl).

Red. Patryk Bagiński