Ogłoszenie o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

Obrazek dekoracyjny

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LIII/452/24 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030, ogłasza Zarządzeniem nr 050.81.2024 z dnia 25 czerwca 2024r. nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030.

Zgłoszenie na członka Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie złożonego pisemnego formularza zgłoszeniowego i załączników, które wraz z treścią Zarządzenia oraz treścią Uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelce.pl, Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.strzelce.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, pokój 25 (I piętro).

Nabór na członków Komitetu prowadzony będzie w terminie od 1 lipca do 30 lipca 2024 roku.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i pozostałe załączniki w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w terminie trwania naboru (decyduje data wpływu) w jednej z następujących form:

  • na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
  • bezpośrednio do Punktu Podawczego Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
  •   e-mail (w formie skanu formularza), adres: fundusze@strzelce.pl .

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane;
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony;
  • przesłane w innej formie niż wskazano.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://strzelce.pl/rewitalizacja/

Red. Patryk Bagiński