wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Terminy polowań zbiorczych [październik 2022 – styczeń 2023]

Informacja o polowaniu

Koło Łowieckie „WILK” z siedzibą pod adresem ul. Myśliwska 14A Różanki, 66-415 Kłodawa będące dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 13 obejmującego swoimi granicami obręby miejscowości Przyłęg i Wełmin

przekazuje termin polowania zbiorczego, które odbędzie się w każdą sobotę i niedzielę począwszy od 02 października 2022 r. do 29 stycznia roku 2023, w godzinach 7:30 do 17:00

Dni wolne od polowań to 25 i 31 grudnia 2022 r. oraz 01 stycznia 2023 r.

Informujemy, że:

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym niniejszym obwieszczeniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Informacji w tej sprawie udziela również:
Sylwia Kowalewska
e-mail: rolnictwo@strzelce.pl
tel. 95 76 36 336 wew. 336
nr pokoju: 36 (II piętro)

Pełnia treść obwieszczenia

Red. Patryk Bagiński