wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Terminy polowań zbiorowych

Informacja o polowaniu

Koło Łowieckie „SOBÓL” z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 72/70, 01-650 Warszawa będące dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 7 obejmującego swoimi granicami obręby miejscowości Danków i Buszów

przekazuje termin polowania zbiorczego, które odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2021 roku w godzinach od 700 do 1600

Miejsca polowań: lasy Żabicko – Buszów, lasy w rejonie leśnictwa Buszów i Wilanów, lasy w rejonie leśnictwa Danków


Koło Łowieckie „OSTOJA” z siedzibą pod adresem ul. Strumykowa 4, 66-542 Zwierzyn, będące dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 11 obejmującego swoimi granicami obręby miejscowości Licheń, Sidłów, Gardzko, Długie, Strzelce Krajeńskie (z wyłączeniem granic administracyjnych miasta)

przekazuje termin polowania zbiorczego, które odbędzie się w dniach
13 listopada i 18 grudnia 2021 r. oraz 08 stycznia 2022 r.

Informujemy, że:

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym niniejszym obwieszczeniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Informacji w tej sprawie udziela również:
Sylwia Kowalewska
e-mail: rolnictwo@strzelce.pl
tel. 95 76 36 336 wew. 336
nr pokoju: 36 (II piętro)

Red. Patryk Bagiński