wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Wsparcie z PUP dla trzech branż

Tarcza antykryzysowa

Autor zdjęcia: PUP Strzelce Krajeńskie

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (𝐤𝐨𝐝 𝐏𝐊𝐃 𝟓𝟔.𝟑𝟎.𝐙, 𝟗𝟑.𝟐𝟗.𝐀 𝐥𝐮𝐛 𝟗𝟑.𝟐𝟗.𝐙).

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z). Instrument ten został zawarty w Rozdziale 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.).

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 01.01.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.
O dotację w wysokości do 5.000,00 zł mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi
    z poniższą tabelą:
Lp.Kod PKDNazwa kodu
156.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
293.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
393.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość wykazania spadku przychodów jedynie w grudniu 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów może być luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r, lub grudzień 2020 r., lub listopad 2021 r. (Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z “części” oznaczonej określonym kodem PKD.)
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dodatkowo, działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.

Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane.

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

UWAGA! Wnioski złożone w inny sposób, np. złożone poza okresem naboru lub w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m. in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy, dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy oraz dotację/dotacje na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.). Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z).

Dodatkowych informacji udziela:
Jan Bojko: 95 763 72 23 lub 508 292 721

źródło: https://tinyurl.com/DotacjaTrzyBranze

Red. Patryk Bagiński