wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Konsultacje społeczne

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

16 lutego 2023

Data zakończenia konsultacji:

1 marca 2023

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zaprasza mieszkańców miejscowości Małe Osiedle, Chwytowo i Ciecierzyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Małe Osiedle z „przysiółka wsi Licheń” na Małe Osiedle „kolonia” oraz miejscowości Chwytowo i Ciecierzyn, z „przysiółków wsi Sławno” na Chwytowo „kolonia” i Ciecierzyn „kolonia”.

Zapoznaj się z wynikami konsultacji

Informujemy, że przepisy nakładają obowiązek zmiany numeracji porządkowej budynków dla ww. przysiółków, które stanowią części miejscowości Licheń i Sławno, bądź zmianę rodzaju urzędowych nazw miejscowości. W celu zachowania dotychczasowej numeracji porządkowej budynków, postanowiono dokonać zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości.

Nadmieniamy, żeprzeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami stanowi jeden
z elementów procedury zmieniającej rodzaj urzędowych nazw miejscowości.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 16.02.2023 r. do 01.03.2023 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

 1.  publikacji projektowanych zmian w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelce.pl) oraz na stronie internetowej Gminy (www.strzelce.pl);
 2.  wyłożenia do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu,
 3.  publikacji ogłoszenia w Ziemi Strzeleckiej.

Karty konsultacyjne dostępne będą:

 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  w pokoju nr 3 i 36 – w dniach i godzinach urzędowania;
 2. wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich  www.strzelce.pl,
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie www.bip.strzelce.pl.

Karty konsultacyjne oraz uwagi i opinie dotyczące projektowanych zmian można składać do dnia 01 marca 2023 roku:

 1. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, w Punkcie Informacyjnym – parter, pokój nr 3 – w dniach i godzinach urzędowania;
 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
 3. drogą elektroniczną na adres urzad@strzelce.pl.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie (www.bip.strzelce.pl) i na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie (www.strzelce.pl)