Zmiany w uchwałach statutów sołectw

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

7 maja 2021

Data zakończenia konsultacji:

7 czerwca 2021

Wyniki konsultacji do pobrania tutaj

[aktualizacja 21.05.2021] Wydłużenie terminu do 7 czerwca 2021 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie dotyczących zmian w uchwałach w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 437) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w uchwałach w sprawie uchwalania statutów sołectw Burmistrz Strzelec Krajeńskich zaprasza mieszkańców sołectw do konsultacji społecznych dotyczących zmian w uchwałach w sprawie uchwalania statutów sołectw.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców sołectw dotyczących zmian w uchwałach w sprawie uchwalania statutów sołectw.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie
od 7 do 28 maja 2021 roku.

Konsultacje prowadzone będą w sołectwach: Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sidłów, Sławno, Sokólsko, Strzelce Klasztorne, Tuczno, Wełmin, Wielisławice, Żabicko.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

 • wyłożenia do publicznego wglądu projektów uchwał;
 • publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Gminy;
 • zebrań wiejskich;
 • składania opinii i uwag w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Projekty uchwał dotyczące zmian w uchwałach w sprawie uchwalania statutów sołectw oraz formularze konsultacyjne dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie www.bip.strzelce.pl;
 • na stronie internetowej Gminy Strzelec Krajeńskie www.strzelce.pl;
 • w Urzędzie Miejskim, w Punkcie Informacyjnym – parter, pokój nr 3 – w dniach i godzinach urzędowania;
 • u sołtysów poszczególnych sołectw.

Uwagi i opinie dotyczące zmian w uchwałach w sprawie uchwalania statutów sołectw można zgłaszać, w formie pisemnej do 28 maja 2021 r.:

 • w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, w Punkcie Informacyjnym – parter, pokój nr 3w dniach i godzinach urzędowania;
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub drogą elektroniczną na adres urzad@strzelce.pl;
 • złożyć u sołtysa;
 • podczas zebrań wiejskich organizowanych przez sołtysów przyjętych uchwałą zebrania wiejskiego.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie (www.bip.strzelce.pl) i na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie (www.strzelce.pl)

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz Feder