wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina-Granty PPGR

Granty PPGR

Gmina Strzelce Krajeńskie uruchamia dodatkowy nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina- Granty PPGR. W związku z wygospodarowaniem środków na dodatkowe komputery (ok. 50 laptopów), Gmina rozpocznie nabór wniosków w dniach od 28 listopada 2022 do 9 grudnia 2022r. do godziny 14:30.

Wnioski (w formie oświadczenia) można pobrać w Urzędzie Miejskim (parter, pok. nr 3) lub pobrać do samodzielnego wydruku.


Warunki udziału w projekcie:

 1. złożenie wniosku i oświadczenia o przetwarzaniu danych przez rodzica lub prawnego opiekuna lub ucznia, który skończył 18 lat (załącznik),

 2. dziecko musi uczęszczać obecnie do szkoły podstawowej lub średniej,

 3. dziecko musi zamieszkiwać miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej na terenie naszej gminy,

 4. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która:

  – pracowała w PPGR w momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa,
  – lub pracowała kiedykolwiek (np. 5 lat) i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR,
  – lub pracowała w PGR “całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR.

 5. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz w latach 2020-2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Pobierz i wydrukuj niezbędne dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających pracę w PPGR, tj. świadectwo pracy lub książeczki ubezpieczeniowej, co przyspieszy sprawdzenie uprawnień do udziału w programie.

Nie decyduje kolejność złożenia wniosku. Ważne, aby zmieścić się w wyznaczonym terminie.


Po zebraniu i weryfikacji wniosków oraz zakupie dodatkowych komputerów, w przypadku gdy ilość wniosków przekroczy ilość zakupionych dodatkowo komputerów, zostanie przeprowadzone publiczne losowanie. Urząd Miejski powiadomi o terminie i miejscu losowania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 95 763 63 25

Red. Patryk Bagiński