Poprawa dostępności usług

Data publikacji projektu:

1 lipca 2023

Planowany termin realizacji:

30 września 2023

Koszt całkowity:

75 643,10 zł

Wartość dofinansowania:

72 113,35 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności dostępności
architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

a) poprawę dostępności architektonicznej:

 • zakup i montaż wypukłych ścieżek dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • zakup i montaż tablic nadrzwiowych oraz tablic informacyjnych przydrzwiowych,
 • oznaczenia toalet,
 • zakup i montaż tablic informacyjnych na ciągach komunikacyjnych,
 • zakup i montaż przewijaka,
 • zakup usług doradczych w zakresie dostępności.

b) poprawę dostępności cyfrowej:

 • nagranie filmu w jezyku migowym z informacją o zakresie funkcjonwania urzędu i umieszczenie na stronie www,

c) poprawę dostępności komunikacyjno-informacyjnej:

 • zakup i montaż planów tyflograficznych,
 • zakup i instalacja pętli indukcyjnej stacjonarnej,
 • instalacja wideotłumacja PJM oraz wyposażenie stanowiska -urządzenie przenośne tablet + komputer do obsługi wideotłumacza,
 • zakup wyposażenia – szkło powiekszające 2 szt., uchwyty na kule 20szt.,
 • zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych w toaletach.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie dla osób ze szczególnymi potrzebami” – grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.