Przebudowa drogi Wielisławice-Wilanów

Data publikacji projektu:

4 września 2023

Planowany termin realizacji:

10 listopada 2023

Koszt całkowity:

3173528,00

Wartość dofinansowania:

2418600,00

“Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wielisławice-Wilanów, gm. Strzelce Krajeńskie”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr F005446 na odcinku o długości 3,5 km – od m. Wielisławice do miejscowości Wilanów.

Zakres prac obejmie:

– przebudowę jezdni: wykonanie wyrównania istniejącej jezdni (frezowanie, mieszanką kruszywa łamanego; mieszanka mineralno-bitumiczna), wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; wymiana istniejących krawężników;
– wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Wilanów;
– wykonanie mijanek o szerokości 5,0 m (wraz z jezdnią);
– wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego;
– przebudowa istniejących poboczy;
– uporządkowanie terenu przyległego. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 3500 m. W ramach prac wykonane zostaną następujące roboty:
– roboty przygotowawcze.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie od Lasów Państwowych reprezentowanych przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie (na realizację wspólnego przedsięwzięcia) w wysokości 2 238 600,00 zł (nie więcej niż 70 % szacowanej wartości przedsięwzięcia) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 180 000,00 zł jako dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Znaki graficzne Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Województwa Lubuskiego i Lasów Państwowych