Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich

Wartość dofinansowania:

1 842 745,00

Za blisko 7,2 mln złotych wyremontowana zostanie ul. Popiełuszki.

Remont obejmie budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów. Pojawi się wyniesione skrzyżowanie ulic: Targowej, Wyszyńskiego, P.C.K. i Popiełuszki. Droga zostanie doświetlona lampami typu LED. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 1 842 745,00 zł. Całość zrealizowana będzie w dwóch etapach najpóźniej do maja 2024 roku.

Teren inwestycji obejmuje działki nr: 80/2; 4/1; 93; 87/40; 82; 81; 96/4; 824 i 376/1. W związku z faktem, że zadanie uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, zakłada się realizacje zadania w 2-ch etapach.


Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować w szczególności:
1) branża drogowa:
• przebudowa jezdni,
• przebudowa chodników,
• przebudowa zjazdów,
• budowa zatoki postojowej,
• budowa wyniesionego przejścia dla pieszych,
• wykonanie progów zwalniających,
2) branża elektryczna:
• wykonanie oświetlenia drogowego polegająca na:
3) branża sanitarna:
• budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w zakresie wykonania robót ziemnych; robót inżynieryjnych (m.in.rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B łączonych kielichowo o śr. 500 mm, 400 mm; 300/315 mm; 200 mm; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm i 1200 mm; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu; próby szczelności; inspekcja TV kanału; roboty odwodnieniowe,
• budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym i wylotem brzegowym,
• sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami-remont: renowacja rurociągów i przyłączy z zastosowaniem technologii tzw. rękawów (rur utwardzonych na miejscu) montaż rękawa z żywicy epoksydowej; renowacja studzienek kanalizacyjnych w technologii warstwowej; inspekcja TV kanału sanitarnego; skanowanie 3D,
• sieć wodociągowa wraz z przyłączami: rurociągi PE-HD dn. 110, 90 PE100 SDR17; przyłącza wodociągowe PE100 SDR17 o śr.63, 40, 32, 25 mm; hydranty p.poż. o śr.80 mm; zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr.80 mm.

Napis: dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoj u Dróg,