wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Rekonstrukcja i odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w m. Lipie Góry

Planowany termin realizacji:

1 czerwca 2021

Koszt całkowity:

342 255,81 zł

Wartość dofinansowania:

160 928,00 zł

Cel operacji:
Podniesienie jakości życia na obszarach rybackich poprzez odtworzenie zbiornika małej retencji dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego, w związku ze zmianami klimatu.

Zakres:
Rekonstrukcja i odbudowa zbiornika małej retencji o pow. 5147m2 i pojemności czynnej 6483m3: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ręczne wykoszenie porostów, roboty ziemne wykonywane koparkami, ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, wywożenie gałęzi, oczyszczenie rurociągów, rozbiórka rurociągów), roboty ziemne (wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykopy w zbiorniku retencyjnym koparką z transportem urobku, przemieszczanie spycharkami mas ziemnych), roboty inżynieryjno-budowlane(ręczne wykopy ciągłe i jamiste, roboty ziemne z przewozem gruntu, wyloty betonowe, rurociągi, studzienki wpustowe), ubezpieczenie skarp zbiornika retencyjnego (umacnianie skarp włókniną, umacnianie dna i skarp płytami ażurowymi i ich układanie), roboty wykończeniowe (plantowanie skarp i poboczy, humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych),urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stopy betonowe do mocowania słupków, płyty cokołu, ogrodzenie z paneli cynkowanych o  wys. 1,56m i dł. 164m). Nadzór nad pracami, w imieniu Beneficjenta, sprawował będzie inspektor nadzoru.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
Liczba zbudowanych i zaadoptowanych zbiorników wodnych – 1szt.

Beneficjentem wsparcia w ramach operacji jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lipich Górach. Umowę o dofinansowanie operacji podpisano w dniu 12.05.2020r.

Stowarzyszenie OSP uzyskało również wsparcie w ramach dotacji Burmistrza Strzelec Krajeńskich w kwocie 181 314,00zł.

Znaki graficzne dot. dofinansowania