wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

„Wiem więcej, wiem lepiej!”

Data publikacji projektu:

2 stycznia 2022

Planowany termin realizacji:

31 grudnia 2022

Koszt całkowity:

171 708,00 zł

Wartość dofinansowania:

145 951,80 zł

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, TIK oraz jęz. obcych oraz zajęcia utrwalające wiedzę w formie kółek zainteresowań.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, Szkoła Podstawowa w Bobrówku, Szkoła Podstawowa w Tucznie i Szkoła Podstawowa w Ogardach (woj. lubuskie) w terminie od 02.01.2022 r.-31.12.2022 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, TIK oraz jęz. obcych oraz zajęcia utrwalające wiedzę w formie kółek zainteresowań. Zaplanowano zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć przewidzianych w projekcie.

Planowane/przewidywane wyniki projektu/ efekty:
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 303 os.(141K,162M). Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5 szt.

Opis programu

Harmonogram działań w projekcie:

  • styczeń 2022r.:  rekrutacja uczestników projektu w szkołach podstawowych,
  • styczeń 2022r. – czerwiec 2022r. oraz wrzesień 2022r. – grudzień 2022r.: zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych,
  • styczeń 2022r. – czerwiec 2022r. zakup pomocy dydaktycznych.

Działanie:
Oś 8. Nowoczesna edukacja. Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2020
Biuro projektu: Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych