Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie depozytu

Konsultacje społeczne

Postanowieniem z 12 czerwca 2024 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zezwolił wnioskodawcy Województwu Lubuskiemu — Zarządowi Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 125.816,00 zł należną Edwardowi Andruszkiewiczowi tytulem odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Strzelce Krajeńskie — obszar wiejski, obręb Buszów oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 86/4 przyznaną decyzją Wojewody Lubuskiego z 5 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie ustalono 125.816,00 zł złożoną do depozytu sądowego należy wydać osobom, które wykażą swoje uprawnienie do ich odbioru w drodze orzeczenia sądowego lub w inny przewidziany prawem sposób.

Red. Patryk Bagiński