wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Danków

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

1 sierpnia 2023

Data zakończenia konsultacji:

15 września 2023

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, a zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała rady gminy.

W związku z tym, że wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Danków będzie się wiązało z wieloma zmianami dla mieszkańców, tj. zmianą adresów w urzędach i instytucjach, w których podany jest adres, m.in. w Urzędzie Pocztowym, Urzędzie Skarbowym, ZUS, w bankach, przerejestrowaniem pojazdów, gdzie opłata za jeden dowód rejestracyjny wynosi w Starostwie  Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich ok. 55 zł, u osób prowadzących działalność gospodarczą z dokonaniem zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Urzędzie Statystycznym, powiadomieniem kontrahentów, zmianą wizytówki itp., w przypadku rolników zawiadomieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, a także zakupem nowej tabliczki z numerem porządkowym budynku, której koszt wynosi ok. 40 zł, koniecznym jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w powyższej sprawie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 01.08.2023 r. do 15.09.2023 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

 1.  publikacji projektowanych zmian w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelce.pl) oraz na stronie internetowej Gminy (www.strzelce.pl);
 2. wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 36 (II piętro) oraz publikacji w Ziemi Strzeleckiej ogłoszenia w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Danków;
 3. spotkania z mieszkańcami;
 4. składania opinii i uwag w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Karty konsultacyjne dostępne będą:

 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w pokoju nr 3 i 36 – w dniach i godzinach urzędowania;
 2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich  www.strzelce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie www.bip.strzelce.pl;
 3. u sołtysa Sołectwa Danków.

Karty konsultacyjne oraz uwagi i opinie dotyczące projektowanych zmian można składać do dnia 15 września 2023 roku:

 1. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, w Punkcie Informacyjnym – parter, pokój
  nr 3 – w dniach i godzinach urzędowania;
 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
 3. drogą elektroniczną na adres urzad@strzelce.pl;
 4. złożyć u sołtysa Sołectwa Danków;
 5. ustnie do protokołu podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 04.09.2023 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dankowie.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie (www.bip.strzelce.pl) i na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie (www.strzelce.pl).