Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu “Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

19 października 2022

Data zakończenia konsultacji:

2 listopada 2022

„Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od dnia 19 października 2022r. do dnia 2 listopada 2022r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sprawie projektu programu.

Informacja dotycząca konsultacji oraz projekt programu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.strzelce.pl, na stronie internetowej Gminy www.strzelce.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Konsultacje z wyżej wymienionymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag w sprawie programu.

We wskazanym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu.

W związku z powyższym projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miejskiej.

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.